Highlights

Predicares system RETTS© hjälper dagligen vårdpersonal att fatta rätt beslut i akuta situationer. Systemet används idag av 95% av Sveriges sjukhus och ambulanser. Nu kan du vara med på bolagets resa att bli en ledande leverantör av beslutsstödsystem för akutsjukvården i Europa och världen.

 

RETTS - för säkra medicinska beslut. Närmare 20% av ett lands befolkning besöker varje år en akutavdelning. Beslutssystemet RETTS© används av akutsjukvården för att snabbt fatta rätt beslut om fortsatt vård. Systemet är utvecklat för att korta ledtider och samtidigt rädda liv. 

 

Bolaget är marknadsledande i Sverige och Norge. 95% av alla Sveriges sjukhus och ambulanser använder RETTS© och i Norge använder 60% av alla sjukhus RETTS©. Bolaget har välgrundade planer för expansion i Europa och har dessutom pågående samarbeten med ett stort sjukhus i Kina. 

 

Växande internationell marknad. Marknaden för kliniska beslutsstödsystem fortsätter att växa och 2023 väntas marknaden uppgå till närmare 1,8 miljarder dollar. Marknaden drivs av bl.a. stora behov att minska kostnader inom sjukvården liksom medicinska fel.

 

Skalbar affärsmodell med återkommande intäkter. Bolagets prismodell ger återkommande årliga intäkter. Systemet är både skalbart och internationellt gångbart. Predicares mål är att bli en av de ledande leverantörerna av beslutsstödsystem för akutsjukvården i Europa och världen. 

 

Väletablerat bolag med svarta siffror. Bolaget är väletablerat med en omsättning om 7 mkr och resultat före skatt om 230 tkr 2018. Verksamheten har byggts upp helt utan externt kapital.
 

 

Opportunity

 

RETTS – för säkra medicinska beslut

Beslutsstödet RETTS© är anpassat för att användas så tidigt som möjligt i akutvårdsskedet. Så fort en patient blir omhändertagen av ambulanssjukvårdare eller sjukvårdspersonal så följer alla samma bedömningsmodell.

Beslutsstödet bygger på en kombination av algoritmer som baseras på vitalparametrar (exempelvis andningsfrekvens och puls) och ESS-algoritmen (Emergency Symptoms and Signs). Tillsammans ger de ett beslutsunderlag för den fortsatta akutprocessen.

Varje prioriteringsnivå är kopplad till en standardiserad processåtgärd. Det är viktigt att poängtera att RETTS© är ett beslutsstöd – det är alltid sjukvårdspersonalen själva som fattar beslutet om fortsatt val av vård.

 

 

Akutsjukvården består av många verksamhetsdelar som överlämnar och tar emot patienter och information. RETTS© säkerställer att alla patienter bedöms och prioriteras på lika medicinska grunder och att avgörande – ibland livsviktig – information följer med patienten genom hela kedjan. RETTS erbjuder en systematisk bedömningsmall för att fatta snabba, säkra och objektiva beslut.

 

 

Produkter baserade på RETTS

Baserat på RETTS-systemet erbjuder Predicare ett antal digitala produkter som ska effektivisera implementering och användning inom våren.

 

 

RETTS© Online. Beslutsstödsystemet anpassat för och tillgängligt på nätet, sökfunktion och möjlighet att lokalt anpassa processåtgärder, tillgängligt på svenska, norska, danska, engelska, holländska och kinesiska. RETTS har varit CE-märkt som ”Medical Device, Klass 1”. Nya CE-märkningar kommer att sökas i enlighet med den nya förordningen, MDR 2017/45.

RETTS© Plus. Applikation som kan köras på valfri hårdvara (dator, läsplatta, mobiltelefon mm), ett interaktivt verktyg där riskberäkning görs digitalt efter att användaren har fyllt i vissa parametrar, kommer att CE-märkas under hösten 2019.

RETTS© Plus integrerad med journalsystem, planerad lansering år 2020. Genom att tillhandahålla integrationer mot de vanligaste journalsystemen får RETTS en ännu starkare ställning på marknaden.

RETTS© AI, planerad lansering år 2021. Genom att automatisera insamling och användning av användardata skapar Predicare förutsättningar för ett självbärande och ännu mer proaktivt beslutsstöd.

 

 

Prismodell

Bolagets prismodell ger återkommande intäkter i form av en fast årlig avgift per vårdenhet och en rörlig årlig avgift som baseras på antal patienter vilket skapar skalbarhet på intäktssidan. I Sverige och Norge är prisnivån relativt låg. Vid lansering på nya marknader kommer prisnivån att marknadsanpassas. 

 

 

3-årsplan

Predicares långsiktiga mål är att bli en ledande leverantör av beslutsstöd inom bolagets segment. Bolaget har redan etablerat goda kontakter i flera länder och nu börjar resan att öka försäljningsvolymerna i Europa och ett antal marknader i Asien. Inom en treårsperiod räknar bolaget med att ha uppnått en bred etablering i Europa och även påbörjat leveranser i Asien.  

 

År 2020 

 • Lansera RETTS© Plus på nya marknader i Europa
 • Första betalande kunden i Kina (ett referenssjukhus som idag testar RETTS©)
 • Vidareutveckla RETTS© Plus med stöd för integration till journalsystem
 • Marknadsanpassa prisnivå, 1EUR/patient
 • Påbörja utveckling av RETTS© AI


År 2021 

 • Lansera RETTS© AI
 • Utökad försäljning och distribution av RETTS© i Europa och Asien


År 2022 

 • Strategiska samarbeten med stora leverantörer av vårdinformationssystem (journalsystem) i Europa och Asien
 • Utökad etablering på befintliga marknader

 

 

Back to Top

Market

 

Marknadsöversikt

Predicare verkar på marknaden för kliniska beslutsstödsystem (eng. Clinical Decision Support System). Globalt sett förväntas den totala marknaden uppgå till närmare 1,8 miljarder dollar år 2023 enligt en rapport från Markets and Markets. Marknaden drivs av bl.a. av stora behov att minska kostnader och medicinska fel orsakade av den mänskliga faktorn, behov av att förbättra vårdkvalitet, ökande antal kroniskt sjuka samt högre implementeringsgrad i tillväxtekonomier. 

 


Målgrupp och positionering

Predicare är inriktade på beslutsstöd för bedömning av prioritet och fortsatt vårdprocess i akutvårdsskedet. 

Bolagets huvudprodukt RETTS© är avsedd att användas så tidigt som möjligt i vårdmötet. De som fattar beslut om inköp av bolagets produkter är enhetschefer på akutmottagningar, ambulansorganisationer, vårdcentraler, primär- och hemsjukvårdsorganisationer.

I Europa, Afrika och USA finns totalt fyra andra dominerade system för medicinsk triage: MTS, ESI, SATS, CTAS. Predicare och RETTS profilerar sig med: 

 • Gedigen klinisk validering.
 • Systematisk och användarstyrd produktutveckling.
 • Täcker in flertalet indikationer vilket gör att systemet kan användas för många olika patientgrupper.
 • Systemet tillhandahålls av ett företag. Inga företag står bakom de andra systemen.
 • Digital produkt.

 

 

Försäljning och marknadsföring

Predicare har hittills adresserat nya marknader genom att identifiera och bearbeta RETTS© -ambassadörer i form av akutläkare- och sköterskor på strategiskt lämpliga referenssjukhus. Dessa lokala partnerskap har gett bolaget en personlig och stabil plattform att utgå ifrån i bearbetningen av hela landets akutsjukvård. 

Hittills har Predicare vuxit utan att lägga några större resurser på sälj och marknadsföring. För att uppnå en snabbare expansionstakt och etablering på fler marknader bygger nu bolaget upp kapaciteten inom sälj och marknadsföring. Denna satsning innefattar dels rekrytering av personal med relevant erfarenhet och dels etablering av lokala partnerskap och samarbeten på respektive marknad.

Predicare har idag etablerat samarbeten i bl.a. Holland, England och Frankrike. I kina är bolaget nära att knyta till sig en stor referenskund. 
 

 

Back to Top

Team

 

Operationellt team

Mathias Myrén, VD: Mathias har många års erfarenhet av att ledaföretag i förändring. Han har arbetat som VD inom bl.a. innovations- och mjukvarubolag med specialitet inom digitalisering i sjukvården. Han har omfattande internationell erfarenhet.

Jessica Råbe, kundvård, utbildning och försäljning: Sjuksköterska och vårdlärare med mångårig erfarenhet från akutsjukvård och ambulanssjukvård.

Daniel Malm, IT-chef: Daniel har gedigen erfarenhet inom process- och IT-utveckling. Han har haft flera chefspositioner på bolag i och utanför Sverige. 

Andreas Bom, Lead Developer/SW Architect: Andreas har arbetat med systemutveckling i flera teknikintensiva produktutvecklingsföretag.  

Yuan Almquist, Exportansvarig: Yuan har mer än 10 års erfarenhet av internationell försäljning av medicinska utrustningar. Utöver svenska och engelska talar hon kinesiska. 

Anja Bjørneboe, kundvård, utbildning och försäljning i Norge: Anja är sjuksköterska och vårdlärare med mångårig erfarenhet från akutsjukvård och ambulanssjukvård. Anja arbetar deltid, 25%.

 

 

Styrelse

Artur Aira, Ordförande: Serieentreprenör med ledande befattningar inom Life Science och omfattande internationell erfarenhet.

Bengt Widgren, ledamot: Överläkare och docent med mer än 25 år inom svenska akutsjukvård. Bengt har utvecklat RETTS© och är grundare till Predicare.

Ann Martinius, ledamot: Sjuksköterska och vårdcentralchef med mer än 25 års erfarenhet inom akutsjukvården.

Holger Ronquist, ledamot: Serie-entreprenör med ledande befattningar inom IT-industrin och omfattande internationell erfarenhet.

Thomas Brue, ledamot: Mångårig erfarenhet av företagsbyggande och styrelseuppdrag. Idag VD för investmentbolaget Pegroco Invest AB (publ.).

Jens Sigfridsson, ledamot: Specialistläkare Allmänmedicin. Entreprenör inom e-hälsa och fastighetsbranschen.
 

 

Back to Top

Financials

Finansiell information finns i Deal Room.

 

 

Back to Top

Contact

 

Predicare
Mathias Myrén, VD
mathias.myren@predicare.se
+46 768 40 14 23
predicare.se/
 

Sciety
Sven Andersson, Investment Manager
sven.andersson@sciety.se
+46 706 89 97 77

 

 

Back to Top