Highlights

Normaltryckshydrocefalus är ett kraftigt underdiagnostiserat tillstånd med demensliknande symptom. Trots att upp till 80 % av de som drabbas förbättras efter operation får idag endast ca. 20 % av de drabbade behandling. Det beror primärt på avsaknad av tillförlitliga metoder för att ställa diagnos och bedöma effekten av en operation samt på att medvetenheten om NPH är relativt låg.

Likvor erbjuder ett patenterat och CE-certifierat system för att vårdpersonal ska kunna utföra korrekta och effektiva mätningar av ryggmärgsvätskans dynamik som ett led i att ställa diagnos och följa upp behandlingsresultat.

Bolaget omsatte 3,7 mkr 2017 varav ca. 78% utgjordes av återkommande intäkter från förbrukningsmaterial och har idag kunder i sex länder i Europa. Hittills har Likvor etablerat sig via ett nätverk av key opinion leaders men kommer i ökande utsträckning att arbeta aktivt med distributörer och partners. Den globala marknaden för reglering av ryggmärgsvätska förväntas växa till 1 841 miljoner dollar år 2023 och drivs bland annat av åldrande befolkning samt ökande incidens av demenssjukdomar.

Likvor står nu inför fokuserad satsning på försäljning och marknadsföring för en bredare etablering på den europeiska marknaden.

 

 

Opportunity

 

Verksamhetsbeskrivning

Kliniskt behov

Likvor fokuserar på NPH som är ett tillstånd som kan orsaka kraftig funktionsnedsättning i det dagliga livet. Tillståndet är vid rätt diagnos behandlingsbart genom att en shunt opereras in i hjärnan för att reglera tryck och flöde av ryggmärgsvätskan. Med Likvors produkter kan vårdgivare identifiera störningar i ryggmärgsvätskans tryck- och flödessystem som ett led i diagnostisering av NPH, uppföljning av behandlingsresultat och justering av shuntinställningar.

Då symptomen är snarlika demenssjukdomar som Parkinson och Alzheimers blir många patienter feldiagnostiserade. Studier har uppskattat att endast 20% av de som lider av NPH diagnostiseras. Tidig behandling med shuntoperation kan förbättra en patients livskvalitet avsevärt och samtidigt leda till stora besparingar för vården.

 

Produkt/tjänst

CELDA är ett integrerat system som förenklar diagnostiken av likvordynamiska sjukdomar, det vill säga sjukdomar som beror på obalans i ryggmärgsvätskans dynamik. Systemet består av ett instrument med integrerad mjukvara, ett slangkit (engångsprodukt) och en specialdesignad säng. Produkten är CE-märkt som medicintekniskt verktyg (”medical device”) och har funnits på marknaden sedan 2009.

 

 

Systemet är utformat för att användas dels i utredningen av demenssjukdomar och dels vid uppföljning av shuntoperationer på neurologkliniker.

Genom mätningen och beräkningarna kan systemet ge svar på:

 1. Om patientens symptom kan bli avhjälpta genom en shuntoperation.
 2. Om en redan inopererad shunt fungerar som förväntat.
 3. Hur shuntinställningarna kan optimeras för bättre resultat.

 

Kundfördelar

Med CELDA kan mätningar av dynamiken i ryggmärgsvätskan ske på ett effektivt, säkert och objektivt sätt. Systemet utför ett tapptest och ett infusionstest, vilka båda är rekommenderade metoder i internationella riktlinjer för diagnostisering av NPH.

Traditionellt har kliniker analyserat ryggmärgsvätskan dynamik med hjälp av egenhändiga kombinationer av komponenter eller genom en enkel mätning av intrakraniellt tryck. Mätverktygen som används är därmed sällan medicinskt klassade (CE-märkta eller godkända av FDA) och mätresultaten riskerar att inte bli lika objektiva och säkra.

Kristina Cesarini som är neurokirurg vid Uppsala Universitetssjukhus beskriver systemets roll i den dagliga verksamheten:

“We use it as a routine in daily pre and post operational work. It is an invaluable tool that we cannot do without and it has saved many unnecessary shunt revisions.”

 

Immateriella rättigheter

Bolagets system omfattas av tre patentfamiljer och ett designskydd. Mer information finns i bolagets investeringsmemorandum.

 

Intäktsmodell

Likvors intäkter kommer huvudsakligen från mätinstrumentet och förbrukningsmaterial (slangkit). Kunderna kan antingen köpa instrument och förbrukningsmaterial separat eller betala per undersökning givet att de förbinder sig till en viss lägsta volym. Bolagets bedömning är att prisnivån ligger i paritet med andra certifierade infusionslösningar för mätning av dynamiken i ryggmärgsvätskan.

 

Försäljning

Bolagets målgrupp är privata och offentliga sjukhus som bedriver vård inom neurologi och neurokirurgi. Hittills har försäljning huvudsakligen skett direkt till kliniker genom bolagets VD men på sikt ska försäljning i ökande utsträckning ske via samarbetspartners eller distributörer. För att bedriva aktivt säljarbete gentemot kliniker och partners planerar Likvor att anställa 1-2 säljare. Marknadsföring och identifiering av nya kunder sker vanligtvis vid deltagande på mässor eller konferenser.

Försäljningsarbetet fokuserar inledningsvis på att bearbeta sjukhuskedjor och universitetssjukhus på marknader där bolaget har befintliga kunder och ett upparbetat kontaktnätverk. På den nordiska marknaden finns idag långt gångna diskussioner med ett flertal potentiella kunder. Utöver den skandinaviska marknaden kommer bolaget nu att fokusera på bearbetning av kunder i Tyskland och Frankrike. Bolaget kontrakterade nyligen en distributör för den franska marknaden vilket har resulterat i nya potentiella kunder som för närvarande bearbetas.

 

 

Pågående större och viktiga säljprocesser:

 • Testinstallation under planering på ett stort välrenommerat universitetssjukhus i Tyskland.
 • Distributör i Frankrike är i slutfasen av förhandling med en fransk kund.
 • En viktig brittisk klinik har efterfrågat CELDA för sin verksamhet och utvärdering pågår.

Tre skandinaviska kliniker har erhållit offert och förhandling pågår.

 

 

Bolagets utveckling

Historik

Bolagets produkt är baserad på prof. Jan Ekstedts forskning och utveckling av den så kallade infusionsmetoden vid Umeå Universitet och Umeå Universitetssjukhus. Likvor bildades år 2007 av Uminova Invest för att kommersialisera innovationerna. År 2009 anställdes personal i bolaget, CELDA System CE-certifierades och fem universitetssjukhus konverterades från pilotkunder till betalande kunder. Idag har Likvor 14 kunder i sex länder och får löpande nya förfrågningar från sjukhus både i och utanför Europa.

Bolaget har byggts upp med få anställda och idag utgörs bolagets anställda av VD och utvecklingsansvarig (teknisk ingenjör).

 

Utvecklingsplan

Likvors fokus är att öka försäljningen med initialt fokus på Tyskland och Frankrike samt att utöka organisationen med en ekonomichef och personal inom försäljning. Bolaget kommer även i viss utsträckning att utföra produktanpassningar för nya marknader samt uppgraderingar för att möta nya standards i Europa.

Bolagets mål på 3 års sikt är:

 • Återkommande intäkter från 60 kliniker i Europa med försäljning om ca. 40 mkr om året.
 • Bygga organisation för att expandera verksamheten. Bolaget räknar med att ha fem anställda vid slutet av perioden.

Nästa fas i utvecklingen är att expandera i Japan, Kina och Nordamerika vilket kommer att kräva ytterligare resurser på säljsidan. På sikt planerar bolaget även att utveckla ett screeningverktyg för att upptäcka NPH redan innan allvarliga symptom har utvecklats.

 

 

Back to Top

Market

 

Marknadens utveckling

Den globala marknaden för reglering av ryggmärgsvätska förväntas växa med 5,5% per år till 1 841 miljoner dollar år 2023. Marknaden utgörs av segmenten dränage av ryggmärgsvätska och shuntar för reglering av ryggmärgsvätska.

Marknaden och efterfrågan på bolagets system förväntas drivas av:

 • Ökande incidens av NPH på grund av åldrande befolkning på bolagets marknader. Ca. 2% av befolkningen över 65 år i Västeuropa och Japan förväntas lida av NPH.
 • Ökande incidens av demenssjukdomar vilket leder till fler utredningar där man behöver utesluta NPH för att ställa rätt diagnos.
 • Ökad medvetenhet och forskningsframsteg. Insikter om den unika dynamiken i varje patients ryggmärgsvätska har lett till ökad efterfrågan på avancerad utrustning från neurologer, neurokirurger och tillverkare av medicinska verktyg.

Likvor har identifierat ca. 4 500 kliniker inom neurologi och neurokirurgi globalt som potentiella köpare av CELDA System. I USA, Europa och Japan lever ca. 600 000 personer med shunt till följd av NPH och varje år genomförs ca. 80 000 shuntoperationer.

 

Positionering och konkurrenter

Traditionellt har kliniker analyserat ryggmärgsvätskans dynamik med hjälp av egenhändiga kombinationer av komponenter eller genom en enkel mätning av intrakraniellt tryck. CELDA utmärker sig genom att systemet lever upp till externa standarder för medicinska verktyg (CE-certifierat). Systemet tillhandahåller standardiserade och jämförbara data och är enligt bolagets marknadsanalys mer flexibelt, lätthanterligt och säkert än konkurrerande lösningar.

Möller Medical erbjuder produkten LiquoGuard® som delvis konkurrerar med CELDA. LiquoGard är ett avancerat dräneringssystem som kan utföra infusionsmätningar för diagnostisering av NPH. Systemet är CE-märkt men specialiserat på dränering snarare än diagnostisering. CELDA kombinerar flera olika infusionstekniker för att uppnå maximal noggrannhet medan LiquoGuard endast använder en av teknikerna.

 

Risker

Ett antal faktorer utanför Bolagets kontroll, liksom faktorer som Bolaget kan påverka, kan komma att påverka bolagets etablering negativt. Här redogörs för två riskfaktorer samt hur de hanteras.

Finansieringsrisk. Osäkerhet på finansmarknaderna kan öka risken för att bolaget i framtiden inte skall lyckas attrahera tillräckligt kapital för att finansiera bolagets expansion. Riskhantering: Bolaget har möjlighet att anpassa tillväxttakten och växa organiskt eftersom verksamheten genererar återkommande intäkter från befintliga kunder.

Marknadsrisk. Trots ett ökande internationellt intresse för mätningar ryggmärgsvätskans dynamik tenderar beslutsfattare inom vården att vara försiktiga att anamma ny teknik. Detta kan medföra fördröjningar i implementeringen av CELDA. Riskhantering: Bolaget har bolaget ett antal referenskunder i flera länder i Europa vilket leder till ökat förtroende i kontakten med nya kunder.

 

 

Back to Top

Team

Ledning och personal

Bolaget har två anställda och anlitar även tre personer med nära koppling till bolaget på konsultbasis.

Maria Wallin Wållberg, VD. Maria har tidigare arbetat med bolag i utvecklingsskeden, bl.a. som VD för affärsängelnätverket Connect Norr. Hon har även arbetat med marknad och exportförsäljning vid Olofsfors. Maria har erfarenhet från styrelsearbete inom bl.a. läkemedelsutveckling. På Likvor arbetar Maria primärt med försäljning och marknad.

Kim Isaksson, utvecklingsansvarig. Kim är teknisk ingenjör och ansvarar för kvalitetsledning, produktutveckling, service och support. Han var tidigare kvalitetschef vid Texor AB.

Kennet Andersson, konsult. Teknisk ingenjör, PhD. Kenneth arbetar med support till kunder och utveckling av mjukvaruprotokoll. Han gjorde sin avhandling på CELDA Instrument.

Staffan Fahlén, konsult. Staffan är ingenjör och arbetar med kvalitetssäkring och regulatoriska frågor. Han har tidigare arbetat med miljösäkerhet vid GE Healthcare.

Bjarne Rolandsson, konsult. Bjarne är biomedicinsk ingenjör och ansvarar för hårdvaruutveckling. Han har varit delaktig i utvecklingen av CELDA och arbetar vid Norrlands universitetssjukhus.

 

Styrelse

I bolagets styrelse ingår:

Agneta Edberg. Agneta har 25 års erfarenhet från ledande befattningar inom life science och har haft styrelseuppdrag i flera noterade bolag. Hon har bland annat erfarenhet från läkemedelsbolagen Mylan och Pfizer.

Mattias Eriksson. Mattias representerar Partnerinvest Norr som är aktieägare i bolaget. Han har lång erfarenhet från såväl stora som mindre nystartade bolag inom läkemedel och bioteknik.

Martin Morin. Martin representerar Norrlandstriangeln. Han är serieentreprenör och har gjort flera framgångsrika exits.

Kjell Öberg. Kjell var tidigare VD för Likvor och har bakgrund som forskare inom kemi vid Umeå universitet.

 

 

Back to Top

Financials

Finansiell information finns i Deal Room.

 

 

Back to Top

Contact

Likvor AB
Tvistevägen 47a
907 29 UMEÅ, Sverige

Organisationsnummer: 556726-7652

Kontaktuppgifter:
VD: Maria Wallin Wållberg
Mail: maria.wallin@likvor.com
Telefon: +46 70 588 6766
Web: www.likvor.com

 

 

Back to Top