Highlights

Normaltryckshydrocefalus är ett kraftigt underdiagnostiserat tillstånd med demensliknande symptom. Trots att upp till 80 % av de som drabbas förbättras efter operation får idag endast ca. 20 % av de drabbade behandling. Det beror primärt på avsaknad av tillförlitliga metoder för att ställa diagnos och bedöma effekten av en operation samt på att medvetenheten om NPH är relativt låg.

Likvor erbjuder ett patenterat och CE-certifierat system för att vårdpersonal ska kunna utföra korrekta och effektiva mätningar av ryggmärgsvätskans dynamik som ett led i att ställa diagnos och följa upp behandlingsresultat.

Bolaget omsatte 3,7 mkr 2017 varav ca. 78% utgjordes av återkommande intäkter för förbrukningsmaterial och har idag kunder i sex länder i Europa. Nettoomsättning per november 2018 var 3,9 mkr. Hittills har Likvor etablerat sig via ett nätverk av key opinion leaders men kommer i ökande utsträckning att arbeta aktivt med distributörer och partners. Den globala marknaden för reglering av ryggmärgsvätska förväntas växa till 1 841 miljoner dollar år 2023 och drivs bland annat av åldrande befolkning samt ökande incidens av demenssjukdomar.

Nu söker Likvor kapital för en fokuserad satsning på försäljning och marknadsföring i Europa samt en börsnotering inom två år.

Opportunity

Verksamhetsbeskrivning

Kliniskt behov

Likvor är ett medicinsktekniskt företag som har utvecklat ett system för neurologiska undersökningar. Bolagets CELDA System är ett resultat av närmare 40 års forskning vid Umeå Universitet och Norrlands Universitetssjukhus på ryggmärgsvätskans dynamik.

Bolaget fokuserar på NPH som är ett tillstånd som kan orsaka kraftig funktionsnedsättning i det dagliga livet. Tillståndet är vid rätt diagnos behandlingsbart genom att en shunt opereras in i hjärnan för att reglera tryck och flöde av ryggmärgsvätskan. Med Likvors produkter kan vårdgivare identifiera störningar i ryggmärgsvätskans tryck- och flödessystem som ett led i diagnostisering av NPH, uppföljning av behandlingsresultat och justering av shuntinställningar.

Då symptomen (gång-/balansstörning, lätt demens och urinträngningar/inkontinens) är snarlika demenssjukdomar som Parkinson och Alzheimers blir många patienter feldiagnostiserade med tung medicinering som följd som försämrar snarare än förbättrar patienten.

Studier har uppskattat att endast 20% av de som lider av NPH diagnostiseras. Tidig behandling med shuntoperation kan förbättra en patients livskvalitet avsevärt och samtidigt leda till stora besparingar för vården. En studie har estimerat att en shuntoperation resulterar i kostnadsbesparingar om 25 477 USD per patient under en femårsperiod jämfört med om patienten inte hade behandlats.   

Produkt/tjänst

CELDA är ett integrerat system som förenklar diagnostiken av likvordynamiska sjukdomar, det vill säga sjukdomar som beror på obalans i ryggmärgsvätskans dynamik. Systemet består av ett instrument med integrerad mjukvara, ett slangkit (engångsprodukt) och en säng som är specialdesignad för att underlätta undersökningen. Produkten är CE-märkt som medicintekniskt verktyg (”medical device”) och har funnits på marknaden sedan 2009.

 

 

Systemet är utformat för att användas dels i utredningen av demenssjukdomar och dels vid uppföljning av shuntoperationer på neurologkliniker. Kliniker har därför ofta behov av att utföra flera CELDA-tester på samma patient.

Undersökningen kan utföras av sjukhuspersonal med utbildning och erfarenhet av neurologisk, neurokirurgisk eller geriatrisk vård. En undersökning tar ca. en timme och består av följande steg:

 1. Sjukhuspersonal förbereder och ställer in utrustningen.
 2. Sjukhuspersonal utför en ländryggspunktur på patienten och kopplar in Likvors slangset.
 3. Data samlas in och visas i realtid på instrumentets skärm.
 4. Resultat och data sparas automatiskt ner och överförs på en sticka i ett format som kan användas utan att vidare bearbetning behövs.

Systemet mäter intrakraniellt tryck och utför sedan ett tapptest och ett infusionstest för att beräkna utflödesresistans, hjärnans elasticitet, återbildningshastighet av ryggmärgsvätska och duralventryck. Genom mätningen och beräkningarna kan systemet ge svar på:

 1. Om patientens symptom kan bli avhjälpta genom en shuntoperation.
 2. Om en redan inopererad shunt fungerar som förväntat.
 3. Hur shuntinställningarna kan optimeras för bättre resultat.

Kundfördelar

Med CELDA kan mätningar av dynamiken i ryggmärgsvätskan ske på ett effektivt, säkert och objektivt sätt. Systemet utför ett tapptest och ett infusionstest, vilka båda är rekommenderade metoder i internationella riktlinjer för diagnostisering av NPH.

Traditionellt har kliniker analyserat ryggmärgsvätskan dynamik med hjälp av egenhändiga kombinationer av komponenter eller genom en enkel mätning av intrakraniellt tryck. Mätverktygen som används är därmed sällan medicinskt klassade (CE-märkta eller godkända av FDA) och mätresultaten riskerar att inte bli lika objektiva och säkra.

Exempelvis går ett infusionstest vanligtvis till så att man med en manuell pump långsamt injicerar vätska i nedre delen av ryggen medan man mäter trycket med en manometer för att sedan göra nödvändiga beräkningar. Med CELDA sker denna process automatiskt.

Användning av CELDA kan både ge ökad vårdkvalitet och stora effektivitetsvinster.

En av bolagets kunder har estimerat att de vid diagnostisering med hjälp av CELDA reducerar antalet övernattningar med 70% och antalet onödiga operationer med 33% för personer som utreds för NPH.   En shuntoperation kostar enligt kundens estimat ca. 100tkr och medför dessutom risker för komplikationer.

Kristina Cesarini som är neurokirurg vid Uppsala Universitetssjukhus beskriver systemets roll i den dagliga verksamheten:

“We use it as a routine in daily pre and post operational work. It is an invaluable tool that we cannot do without and it has saved many unnecessary shunt revisions.” 

Immateriella rättigheter

Bolagets system omfattas av tre patentfamiljer och ett designskydd. Mer information finns i bolagets investeringsmemorandum.

Intäktsmodell

Likvors intäkter kommer huvudsakligen från mätinstrumentet och förbrukningsmaterial (slangkit). Kunderna kan antingen köpa instrument och förbrukningsmaterial separat eller betala per undersökning givet att de förbinder sig till en viss lägsta volym. Ungefär hälften av bolagets kunder betalar enligt respektive modell. Bolaget får även intäkter och viss marginal från service- och supporttjänster samt utbildning.

Bruttomarginalen är ca. 85% på förbrukningsmaterial och ca. 35-50% på mätinstrumentet. Bolagets bedömning är att prisnivån ligger i paritet med andra certifierade infusionslösningar för mätning av dynamiken i ryggmärgsvätskan.

Försäljning

Hittills har försäljning och marknadsföring huvudsakligen skett genom bolagets VD men på sikt ska försäljning i ökande utsträckning ske via samarbetspartners eller distributörer. För att möta efterfrågan och bedriva aktivt säljarbete gentemot kliniker och partners planerar Likvor att anställa 1-2 säljare. Likvor har idag etablerade kontakter med lämpliga personer att anställa.

Den långsiktiga målsättningen är att Likvors säljare ska ge support och stöd till kontrakterade distributörer samt bistå vid större och mer komplexa affärer. På så sätt ska bolaget undvika att bygga en egen säljorganisation. Bolaget kontrakterade nyligen en distributör för den franska marknaden vilket har resulterat i nya potentiella kunder som för närvarande bearbetas.

Likvors marknad är global eftersom demensutredningar sker i de flesta länder. Inledningsvis ligger fokus på att bearbeta kunder på marknader där bolaget redan har befintliga kunder. På den nordiska marknaden finns idag långt gångna diskussioner med ett flertal potentiella kunder såsom Karolinska Sjukhuset och Uleåborg universitetssjukhus. 

Utöver den skandinaviska marknaden kommer bolaget nu att fokusera på bearbetning av kunder i Tyskland och Frankrike. Kunderna i båda dessa länder påminner till stor del om kunderna i de nordiska länderna. Här finns redan ett stort intresse för undersökningar av ryggmärgsvätskans dynamik samt ett fokus på att hjälpa en allt mer åldrande befolkning. Likvor kommer att fokusera på större sjukhuskedjor och universitetssjukhus där bolaget redan har ett upparbetat kontaktnätverk. Exempel på sådana kunder är Charité i Berlin och University of Lyon i Frankrike.

Likvor har även befintliga kunder som växer och samtidigt skapar intresse för Likvors system bland närliggande sjukhus. Ett exempel på detta är bolagets senaste kund Hygeia Hospital som är ett privat sjukhus i Aten som visat stort intresse att expandera via sjukhusturism.

Försäljning i övriga länder sker vid tydlig efterfrågan och i mån av resurser. Likvor har idag kontakt med kunder i Italien, Belgien och Storbritannien som är intresserade av bolagets system. Bolaget ska testa systemet på ett stort sjukhus i Asien via svensk partner och inväntar det slutliga godkännandet i den regulatoriska processen under första halvåret 2019.

 

 

Pågående större och viktiga säljprocesser:

 • Testinstallation under planering på ett stort välrenommerat universitetssjukhus i Tyskland.
 • Är i slutfasen av förhandling med en fransk kund.
 • En viktig brittisk klinik har efterfrågat CELDA för sin verksamhet och utvärdering pågår.
 • Tre skandinaviska kliniker har erhållit offert och förhandling pågår.
 • En order på ett nytt instrument från befintlig skandinavisk kund inkom i slutet av december. (Detta var den andra kunden som gjorde en re-buy av CELDA Instrument år 2018.
 • Nya förfrågningar har kommit från både Polen och Ukraina under december månad.

Bolagets utveckling

Historik

 

Bolagets produkt är baserad på prof. Jan Ekstedts forskning och utveckling av den så kallade infusionsmetoden vid Umeå Universitet och Umeå Universitetssjukhus. Likvor bildades år 2007 av Uminova Invest för att kommersialisera innovationerna inom mätning av ryggmärgsvätskans dynamik.

År 2009 anställdes personal i bolaget, CELDA System CE-certifierades och fem universitetssjukhus konverterades från pilotkunder till betalande kunder.

Likvor har sedan dess arbetat aktivt med att öka marknadens medvetenhet om diagnosmodellen och tillståndet NPH som har varit relativt okänt. Försäljning och marknadsbearbetning har framför allt bedrivits av Bolagets VD genom nätverk av key opinion leaders och deltagande på medicinska konferenser.

Under 2017 påbörjade bolaget produktregistrering för försäljning i ett asiatiskt land och en första leverans är utförd under december 2018. Idag har Likvor 14 kunder i sex länder och får löpande nya förfrågningar från sjukhus både i och utanför Europa.

Bolaget har byggts upp med få anställda vilket möjliggjorts genom att forskare och konsulter har anlitats för produktutveckling medan underleverantörer anlitats för tillverkning. Idag utgörs bolagets anställda av VD och utvecklingsansvarig (teknisk ingenjör).

Utvecklingsplan

Likvors fokus är att öka försäljningen med initialt fokus på Tyskland och Frankrike samt att utöka organisationen med en ekonomichef och personal inom försäljning. Bolaget kommer även i viss utsträckning att utföra produktanpassningar för nya marknader samt uppgraderingar för att möta nya standards i Europa.

Bolaget ska även i viss mån arbeta med vidareutveckling av produkten. I dagsläget pågår en studie med fokus på nervsjukdomen IIH som drabbar yngre kvinnor samt en studie med fokus på effektivare protokoll för mätning av pulsation och optimering av shuntinställning.

En ny studie med inriktning på diagnostik av en sjukdom med större population där behovet av undersökningar är mer frekvent planeras. Pågående studier utförs av universitetssjukhus med viss assistans från Likvor.

Bolagets mål på 3 års sikt är:

 • Återkommande intäkter från 60 kliniker i Europa med försäljning om ca. 40 mkr om året.
 • Bygga organisation för att expandera verksamheten. Bolaget räknar med att ha fem anställda vid slutet av perioden.
 • Positivt kassaflöde från den löpande verksamheten.
 • Listning av bolagets aktie för att öka tillgången till kapital för en snabbare expansion utanför Europa.

Nästa fas i utvecklingen är att expandera i Japan, Kina och Nordamerika vilket kommer att kräva ytterligare resurser på säljsidan. På sikt planerar bolaget även att utveckla ett screeningverktyg för att upptäcka NPH redan innan allvarliga symptom har utvecklats.

Back to Top

Market

Marknadens utveckling

Den globala marknaden för reglering av ryggmärgsvätska estimerades år 2014 till ca. 1 136 miljoner dollar och förväntas växa med 5,5% per år till 1 841 miljoner dollar år 2023. Marknaden utgörs av segmenten dränage av ryggmärgsvätska och shuntar för reglering av ryggmärgsvätska.

Marknaden och efterfrågan på bolagets system förväntas drivas av:

 • Ökande incidens av NPH på grund av åldrande befolkning på bolagets marknader. Ca. 2% av befolkningen över 65 år i Västeuropa och Japan förväntas lida av NPH.
 • Ökande incidens av demenssjukdomar vilket leder till fler utredningar där man behöver utesluta NPH för att ställa rätt diagnos. I Sverige och Storbritannien är det standard att undersöka ryggmärgsvätskans dynamik för att utesluta NPH i utredningen av Alzheimers. Varje år diagnostiseras nästan 9,9 miljoner människor med en demenssjukdom och antalet personer med demens ökar kraftigt.
 • Ökad medvetenhet och forskningsframsteg. Insikter om den unika dynamiken i varje patients ryggmärgsvätska har lett till ökad efterfrågan på avancerad utrustning från neurologer, neurokirurger och tillverkare av medicinska verktyg. Snabba framsteg i pågående forskningsprojekt inom behandling av hydrocefalus förväntas också bidra till marknadens tillväxt.

Likvor har identifierat ca. 4 500 kliniker inom neurologi och neurokirurgi globalt som potentiella köpare av CELDA System. I USA, Europa och Japan lever ca. 600 000 personer med shunt till följd av NPH och varje år genomförs ca. 80 000 shuntoperationer.


Positionering och konkurrenter

Traditionellt har kliniker analyserat ryggmärgsvätskans dynamik med hjälp av egenhändiga kombinationer av komponenter eller genom en enkel mätning av intrakraniellt tryck. CELDA utmärker sig genom att systemet lever upp till externa standarder för medicinska verktyg (CE-certifierat). Systemet tillhandahåller standardiserade och jämförbara data och är enligt bolagets marknadsanalys mer flexibelt, lätthanterligt och säkert än konkurrerande lösningar.

Möller Medical erbjuder produkten LiquoGuard® som delvis konkurrerar med CELDA. LiquoGard är ett avancerat dräneringssystem som kan utföra infusionsmätningar för diagnostisering av NPH. Systemet är CE-märkt men specialiserat på dränering snarare än diagnostisering. CELDA kombinerar flera olika infusionstekniker för att uppnå maximal noggrannhet medan LiquoGuard endast använder en av teknikerna.


Risker

Ett antal faktorer utanför Bolagets kontroll, liksom faktorer som Bolaget kan påverka, kan komma att påverka bolagets etablering negativt. Här redogörs för två riskfaktorer samt hur de hanteras.

Finansieringsrisk: Osäkerhet på finansmarknaderna kan öka risken för att bolaget i framtiden inte skall lyckas attrahera tillräckligt kapital för att finansiera bolagets expansion. Riskhantering: Bolaget har möjlighet att anpassa tillväxttakten och växa organiskt eftersom verksamheten genererar återkommande intäkter från befintliga kunder.

Marknadsrisk: Trots ett ökande internationellt intresse för mätningar ryggmärgsvätskans dynamik tenderar beslutsfattare inom vården att vara försiktiga att anamma ny teknik. Detta kan medföra fördröjningar i implementeringen av CELDA. Riskhantering: Bolaget har bolaget ett antal referenskunder i flera länder i Europa vilket leder till ökat förtroende i kontakten med nya kunder.

Back to Top

Team

Ledning och personal

Bolaget har två anställda och anlitar även tre personer med nära koppling till bolaget på konsultbasis.

Maria Wallin Wållberg, VD. Maria har tidigare arbetat med bolag i utvecklingsskeden, bl.a. som VD för affärsängelnätverket Connect Norr. Hon har även arbetat med marknad och exportförsäljning vid Olofsfors. Maria har erfarenhet från styrelsearbete inom bl.a. läkemedelsutveckling. På Likvor arbetar Maria primärt med försäljning och marknad.

Kim Isaksson, utvecklingsansvarig. Kim är teknisk ingenjör och ansvarar för kvalitetsledning, produktutveckling, service och support. Han var tidigare kvalitetschef vid Texor AB.

Kennet Andersson, konsult. Teknisk ingenjör, PhD. Kenneth arbetar med support till kunder och utveckling av mjukvaruprotokoll. Han gjorde sin avhandling på CELDA Instrument.

Staffan Fahlén, konsult. Staffan är ingenjör och arbetar med kvalitetssäkring och regulatoriska frågor. Han har tidigare arbetat med miljösäkerhet vid GE Healthcare.

Bjarne Rolandsson, konsult. Bjarne är biomedicinsk ingenjör och ansvarar för hårdvaruutveckling. Han har varit delaktig i utvecklingen av CELDA och arbetar vid Norrlands universitetssjukhus.

Styrelse

I bolagets styrelse ingår:

Agneta Edberg. Agneta har 25 års erfarenhet från ledande befattningar inom life science och har haft styrelseuppdrag i flera noterade bolag. Hon har bland annat erfarenhet från läkemedelsbolagen Mylan och Pfizer.

Mattias Eriksson. Mattias representerar Partnerinvest Norr som är aktieägare i bolaget. Han har lång erfarenhet från såväl stora som mindre nystartade bolag inom läkemedel och bioteknik.

Martin Morin. Martin representerar Norrlandstriangeln. Han är serieentreprenör och har gjort flera framgångsrika exits.

Kjell Öberg. Kjell var tidigare VD för Likvor och har bakgrund som forskare inom kemi vid Umeå universitet.

Back to Top

Financials

Finansiell information finns i Deal Room.

 

 

Back to Top

Contact

Likvor AB
Tvistevägen 47a
907 29 UMEÅ, Sverige

Organisationsnummer: 556726-7652

Kontaktuppgifter:
VD: Maria Wallin Wållberg
Mail: maria.wallin@likvor.com
Telefon: +46 70 588 6766
Web: www.likvor.com

Back to Top