Highlights

Tänk dig att ditt barn eller din förälder inte kan berätta hur dagen har varit. Så ser verkligheten ut för anhöriga till personer med kognitiva svårigheter. PictureMyLife är en plattform för bildbaserad, interaktiv kommunikation och struktur för personer med behov av särskilt stöd och för deras anhöriga. Vi riktar oss till barn med särskilda behov i hem och skola samt till människor med demens. Våra kunder är anhöriga, skolor och vårdgivare.

 

  • 98 % av alla som börjat prenumerera på PictureMyLife är lojala och fortsätter sin prenumeration. ”Vi använder PictureMyLife (till skolpojke) och det är det bästa vi börjat med. Så enkelt att ta foto och lägga in, pojken kan själv vara mycket delaktig”, skriver lärare på Facebook.
  • 36 skolor och dagliga verksamheter plus 44 familjer är idag betalande prenumeranter. Antalet kunder inom skolsegmentet har mer än tredubblats sedan tidig höst 2016. 
  • Framgångsrikt pilotprojekt inom demens på vårdhem inom stor koncern. Vi har redan fått två vårdhem som betalande kunder och fler vårdhem inom koncernen är på väg in. 
  • Skalbar affärsmodell. Verktyget kan på ett kostnadseffektivt sätt anpassas för andra geografiska marknader eftersom det bygger på bilder och användarna står för innehållet. Vår kostnad för att ta ombord nya användare är minimal.
  • Återkommande intäkter. Genom att erbjuda en prenumerationsmodell får vi återkommande intäkter varje månad vilket skapar stabila kassaflöden. Våra användare har livslånga behov av hjälpmedel. Kunder som påbörjat prenumeration fortsätter i regel även vid byte av exempelvis skola eller vårdgivare.

 

Vi har framgångsrikt lanserat våra verktyg inom segmenten demens och barn med kognitiva svårigheter. Nu anställer vi personer med erfarenhet inom internationell försäljning inom dessa segment och utökar vår marknadsföring för att skala upp verksamheten. Våra marknader, utbildningsteknologi och digital hälsa, är globala och växer kraftigt.

Opportunity

Bakgrund

En av grundarna till PictureMyLife, Lisa, har en son med Downs syndrom. Liksom många föräldrar i samma situation kommunicerade Lisa varje dag med skolan via handskrivna kontaktböcker, en omständlig och tidskrävande procedur som bl.a innebar att hon tog bilder, skrev ut och klistrade in dem i en anteckningsbok, vilket lärarna också gör dagligen. Sonen bar sedan med sig kontaktboken i ryggsäcken. Ibland fick de hem fel barns bok eller så kom den på avvägar, ibland blev den sönder-riven och med tiden sönderläst. Dessutom fick de information om hur dagen varit först på kvällen när de träffade sonen igen. Ur behovet av en användarvänlig och säker kommunikation föddes idén till PictureMyLife.

Gunilla, en av delägarna, har ett barn med språksvårigheter där tecken är ett viktigt komplement i kommunikationen. Hemma tränar de på nya tecken för att utveckla dotterns kommunikation och vill att förskolan också ska lära sig samma tecken. Idag ingår teckenspråkslexikons videofilmer i PictureMyLifes Dagbok och alla kan nu enkelt träna samma tecken.

 

 

Bilden ovan visar en av de gamla kontaktböckerna som Lisa använde till sin son. Kontaktböcker används fortfarande av många, inklusive vuxna. Alternativt används digitala plattformar som inte är avsedda för bildstöd och som inte har tillräckligt hög säkerhet. Dessutom har de ett begränsat utrymme.

Personer med kognitiva svårigheter som t ex ADHD, autism, Downs syndrom, förvärvad hjärnskada och demens har ofta svårt att berätta vad som har hänt under dagen. Det krävs bilder för att komma ihåg och kunna kommunicera.

Det är en ständig kamp att få vardagen att fungera. Användarvänlighet och enkelhet är nödvändigt. Med Dagboken skapas trygghet, den minskar stressen och underlättar vardagen för föräldrar då de kan kommunicera interaktivt. Om det varit en stökig morgon kan man meddela pedagogerna så att de möter upp när barnet kommer i taxi. Dagboken används också pedagogiskt, barnen kan vara delaktiga och kan kommunicera. Alla blir uppdaterade om vad som händer med barnet, man kan gemensamt träna på samma saker och jobba mot samma mål. Det sociala nätverket stärks då man kan bjuda in syskon och far- och morföräldrar som också kan lägga in bilder på sina aktiviteter.


 

 

För unga vuxna blir Dagboken en kommunikation mellan daglig verksamhet, boende och familj. De kan också stärka sin självständighet och dela Dagboken med kompisar på ett säkert sätt.

Vuxna med förvärvad hjärnskada, stroke eller demens får stöd för minnet, kan vara delaktiga i familjens aktiviteter och familjen får ta del av deras vardag.

 

Produkterna

PictureMyLife erbjuder i dagsläget tre produkter: dagbok för barn, scheman för barn och dagbok för vuxna.

 

Dagboken för barn och ungdomar

Dagboken är digital, interaktiv och fungerar på alla plattformar. Den innehåller bilddatabaserna Pictogram, Widgit, Ritade tecken och Teckenspråkslexikons videofilmer, tjänster som man använder i skolan. Man tar också egna bilder och filmar direkt in i Dagboken.

 

Ett inlägg i Dagboken visar veckodagen med särskild färgkodning, egna bilder, symbolbilder och texter. Man kan få meddelandet uppläst med hjälp av syntetiskt tal. Man kan redigera respektive svara på inlägg och bestämma vilken dag inlägget ska publiceras.

Vår digitala Dagbok gör stor skillnad eftersom man kan ta bilder, dokumentera dagen och öka delaktigheten. Den innehåller bildstöd, är plattformsoberoende och tillgänglig via nätet för alla som är inbjudna till Dagboken. Lärare, föräldrar och anhöriga kan enkelt ladda upp bilder via mobilen, skriva texter och dela informationen på ett ögonblick, en interaktiv kommunikation. Dagboken innehåller känslig information och därför är det viktigt att kommunikationen sker på ett säkert sätt. I samarbete med Verisec AB införs nu Freja eID som inloggning.

 

Scheman för barn

För att få vardagen att fungera behövs planerings-, instruktions- och aktivitetsscheman.

Det kan behövas hjälp med att förstå i vilken ordning man ska ta på sig kläderna, vad som händer hos frisören och hur skoldagen ser ut i varje moment. Scheman skapas med egna bilder och bilder från bilddatabaserna.

Vi har utvecklat bildbaserade scheman med samma målsättning som för Dagboken; att det ska vara användarvänligt och säkert. En referensgrupp testar och utvärderar scheman under hösten 2017.

 

Från handgjort schema (ovan) till PictureMyLifes digitala schema som lanseras i en betaversion hösten 2017. Veckodagarna är färgkodade och man kan använda egna bilder och bilder från Widgit, Ritade tecken och Pictogram. Man kan även skriva ut sina scheman.

 

Dagboken för vuxna

Under våren 2017 startade vi ett pilotprojekt för vuxna och äldre. Denna målgrupp använder en version av Dagboken som anpassats designmässigt. Deltagarna provar Dagboken i två månader, därefter fyller de i en enkät med tips och synpunkter. Pilotprojektet kommer att fortgå året ut. De som har deltagit kan övergå till prenumeration efter de två månaderna, vilket också sker.

 

 

Nöjda kunder

”Jag sparar 30–50 minuter per barn och dag jämfört med att skriva för hand i kontaktboken”, säger Annika Stock som är specialpedagog.

”Vi är väldigt nöjda med PictureMyLife och vill gärna fortsätta samtliga abonnemang. Pedagoger och vårdnadshavare har idag en mycket bättre kommunikation och det känns som en stor förbättring. Vi har tagit emot nya elever och vill beställa några abonnemang till”, mail från bitr rektor.

”Jag använder er digitala Dagbok dagligen som kontakt mellan oss i skolan och hemmet för en elev. Vi går in på vår 4:e termin med PictureMyLife och är mycket nöjda!”, skriver en lärare.

”Vi använder PictureMyLife (till skolpojke) och det är det bästa vi börjat med. Så enkelt att ta foto och lägga in, pojken kan själv vara mycket delaktig. Förr tog vi bilder, skrev ut, klippte och klistrade (Puh!) så detta är så smidigt. Man kan lägga in i förväg och också i efterhand”, har en lärare skrivit på Facebook.
 

 

Bolagets utveckling

Bolaget grundades i slutet av 2014 och har sedan dess utvecklat och lanserat en webbaserad lösning med tillhörande appar för bildbaserad kommunikation och planering. Vi fick vår första pilotkund inom skolsegmentet våren 2016 och vår första kund inom demensvården i mitten av 2017. Idag prenumererar 36 skolor, 44 föräldrar och två vårdhem på vår lösning. Varje månad tillkommer nya skolor och verksamheter som provar Dagboken gratis i en månad. 98 % av alla som börjat prenumerera på PictureMyLife är lojala och fortsätter sin prenumeration.

Antal prenumeranter 2015-2017:

Statistiken visar att PictureMyLifes prenumeranter är trogna över tid, ett bevis på att Dagboken är till nytta för individen. Statistiken är framtagen 2017-08-31.

Fokus under 2017 ligger på att öka försäljningen inom vård och skola. Vi började nyligen samarbeta med en återförsäljare som är specialiserad på hjälpmedel och planerar att rekrytera två säljare efter framgångsrik finansiering. I nästa fas planerar vi att lansera på fler europeiska marknaden. 

PictureMyLife är alumni-bolag till den framstående acceleratorn STING.
 

 

Intäktsmodell

Dagboken är en prenumerationstjänst för skolor/verksamheter och föräldrar/anhöriga. Skolorna/verksamheterna betalar 750 kr per Dagbok/termin och föräldrar/anhöriga betalar 95 kr/månad. I de flesta fall är det skolorna/verksamheten som betalar prenumerationen och bjuder in föräldrar/anhöriga till Dagboken, men föräldrarna/anhöriga kan också prenumerera och bjuda in barnet/huvudpersonens lärare/personal. Det är antingen skolan eller föräldrarna/anhöriga som betalar för prenumerationer. Beslut om prenumerationer fattas på skol- eller verksamhetsnivå, de har en egen hjälpmedelsbudget, dvs. behöver inte använda läromedelsbudget eller upphandling.

 

Back to Top

Market

PictureMyLife befinner sig i segmenten utbildningsteknologi och digital hälsa, vilka båda växer snabbt inom utbildningssektorn respektive vårdsektorn. Vi vänder vi oss till barn, unga och vuxna med kognitiva svårigheter. Idag fokuserar vi på den svenska marknaden med 515 000 potentiella användare och i nästa expansionsfas kommer vi att lansera på den europeiska marknaden. Antalet personer i Europa med kognitiva svårigheter beräknas till drygt 24 miljoner.

 

Marknaden för utbildningsteknologi

Skolan blir alltmer digitaliserad och den globala marknaden för utbildningsteknologi förväntas öka med 17% per år till 252 miljarder USD år 2020. Personer med behov av särskilt stöd har ofta lätt för att använda läsplattor och mobiltelefoner, vi räknar därför med att vårt segment kommer att växa kraftigt under de kommande åren.

I början av året gick Stockholms Stad ut med att man kommer att satsa 290 miljoner kronor på digitalisering av skolan under de närmaste två åren.

 

Barn och unga med kognitiva svårigheter

I Sverige uppskattas 5% av alla barn och 3% av alla vuxna ha ADHD och för dessa personer är problem med koncentration och minne framträdande. För att underlätta för dessa personer är användarvänlighet en viktig aspekt vid utformning av IT-verktyg. Brist på användarvänlighet i IT-system har visat sig orsaka problem med minne och koncentration även för människor som normalt inte har den typen av problem.

I Sverige är budgeten för läromedel och andra verktyg betydligt högre för barn med särskilda behov än i skolan generellt, vilket vi upplevt leder till god betalningsvilja inom vårt segment.
 

 

Marknaden för digitala verktyg inom vården

Den globala hälsosektorn står idag inför stora utmaningar att tillgodose snabbt växande vårdbehov i kombination med att vårdtagare och deras anhöriga ställer allt högre krav på vården. Digitala lösningar som erbjuder högre kostnadseffektivitet och konsumentfokus implementeras i ökande utsträckning inom vården. 

Marknaden för digitala lösningar bara inom äldrevården beräknas öka från 3,7 miljarder USD år 2014 till 10,3 miljarder USD år 2020. I Sverige satsar Stockholms stad 140 miljoner kronor på att modernisera it-stödet i socialtjänst och äldreomsorg inom de närmaste två åren. Tidigare i år gick regeringen ut med att Sverige ska bli bäst i världen på ehälsa, vilket skapar nya möjligheter för bolag som PictureMyLife. 
 

 

Växande behov inom demens

 

Marknadsföring och försäljningsstrategier

PictureMyLife bedriver försäljning genom kundbesök, intresseorganisationer och återförsäljare. Vi besöker regelbundet skolor och träffar specialpedagoger, rektorer och verksamhetschefer. Efter emission vill vi anställa en säljare med stor kunskap inom alternativ kommunikation och med ett stort kontaktnät. Vi vill även anställa en person med erfarenhet av att etablera företag i Europa och ett befintligt kontaktnät för att hitta återförsäljare. I oktober 2017 började vi samarbeta med en svensk återförsäljare med erfarenhet av hjälpmedel, ramavtal och upphandlingar. 

Vi ingår även i Stockholms Stads projekt Digital Care där vårt verktyg används på ett boende inom demensvård i två månader. Om projektet faller väl ut bedömer vi att projektet kan leda till flera nya kunder inom Stockholms stad. Vi siktar även på att vara med i EU-projektet Digit inom Stockholms län. Projektet syftar till att höja kompetensen hos 4 000 personer som arbetar på boenden och dagliga verksamheter för människor med särskilda behov.

Inom marknadsföring fokuserar vi framför allt på media, mässdeltagande och samarbeten.

  • Media. Vi är aktiva på sociala medier och sprider kunskap om vår plattform i bl a FB-grupper för målgruppen. Vi annonserar i fackpress.
  • Mässor. Vi deltar på specialmässor som NPF Forum, ISAAC, Leva & Fungera, SETT med flera.
  • Samarbete. Vi samarbetar med Stockholm Digital Care, RICE, Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM), Demensförbundet, Barnens kalas, ISAAC, Föreningen för kognitivt stöd (FKS), DigIT.

 

Positionering och konkurrens

PictureMyLife skiljer sig från konkurrerande lösningar genom att erbjuda en helhetslösning för bildbaserad kommunikation och planering, vilket ger hög grad av användarvänlighet. Integrerade bildbaser, säker inloggning och plattformsoberoende gör att lösningen smidigare än konkurrerande lösningar.

Det finns andra aktörer som erbjuder skolplattformar för kommunikation, exempelvis Schoolsoft och Unikum, men dessa fokuserar inte på barn med kognitiva svårigheter och erbjuder därför inte bildbaserad kommunikation. Inom segmentet för bildbaserad kommunikation finns Day Cape, Niki Diary och Fotokalendern men dessa är inte lika heltäckande som vårt verktyg och saknar funktionalitet såsom säker inloggning och bilddatabaser.

 

 

Inom segmentet demens ser vi Mindmate som vår främsta konkurrent. De erbjuder en app som huvudsakligen fokuserar på aktivitetsplanering, förebyggande livsstilsförändringar och övningar som stimulerar den kognitiva förmågan. Mindmate riktar sig enligt våra efterforskningar framför allt till privatpersoner och vårdgivare i Storbritannien och USA.

 

Risker 


Sektorn för utbildningsteknologi växer snabbt och därför ser vi framtida konkurrens som en risk. Samtidigt är det positivt att fler aktörer är med och bygger marknaden, vilket kan ge draghjälp i digitaliseringen av skolan. Marknaden för utbildningsteknologi är dessutom så stor att de finns plats för flera olika aktörer. Vi följer noga med i utvecklingen för att kunna agera proaktivt om lösningar som konkurrerar direkt med oss lanseras. I Sverige har vi redan en tydlig position och vi är välkända inom vårt segment.


Ytterligare en risk är att brist på finansiering skulle kunna leda till att försäljningsutvecklingen går långsammare än förväntat och att vår marknadsposition inte blir lika stark. För att överbygga denna risk genomför vi nu en finansieringsrunda och vid full finansiering räknar vi med att pengarna kommer räcka för att under år 2018 bli kassaflödespositiva. 
 

Back to Top

Team

 

PictureMyLifes grundare från vänster: Lisa Lidgren, Maria Skantz, Lollo Andström och Yvonne Malmström Grimme, VD. I mitten står en av Lisas söner.
 

Yvonne Malmström Grimme, VD. Startade Multimedica 1997, den första webbplatsen om hälsa och läkemedel för allmänheten, som såldes till Läkarnätet. Yvonne har haft ledande positioner inom försäljning, forskning och konsultverksamhet i läkemedelsindustrin.

Lollo Andström arbetar med försäljning, visuell design, copywriting och presentationer.

Lisa Lidgren tekniskt ansvarig, interaktionsdesign, marketing och support. Lisa har en son med behov av särskilt stöd.

Maria Skantz arbetar med visuell design, gränssnittsdesign och utveckling, sociala medier.

Lisa, Maria och Lollo har varit kollegor på en reklambyrå. De har 20 års erfarenhet av arbete med bl a reklam och utbildningsmaterial inom HR, medicin och hälsa.

Creative Software ansvarar för programmering, två heltidskonsulter. Picture My Life Communication AB äger immaterialrätten.

Gunilla Öhlund Sandström, lektor och teknisk dr på KTH inom produkt-/affärsutveckling och innovation. Hon är delägare och använder Dagboken till en av sina döttrar med behov av särskilt stöd.

Robert Johansson, delägare och har gjort programmeringen av vår plattform. Han är vår tekniska expert och rådgivare. Robert har tidigare arbetat på Tobii och var den först anställde där.

Klas Arvidson, styrelseordförande och delägare i bolaget. Klas har lång erfarenhet av e-hälsa från Cambio Healthcare Systems i olika ledande befattningar och VD i Frisq AB, som han tog till börsen 2016.

Back to Top

Financials

Finansiell information finns i "Deal Room".

Back to Top

Contact

Välkommen att kontakta oss om du har frågor, funderingar eller vill träffa PictureMyLife personligen.

 

Yvonne Malmström Grimme, VD
Picture My Life Communication AB
yvonne@picturemylife.se
0707-24 09 03
www.picturemylife.se

Andreas Lindblom, VD fö Sciety
andreas.lindblom@sciety.se
0703 75 73 73

 

 

Back to Top


PictureMyLife expansion

Funded SEK 0
Target SEK 1,996,400
Max Target SEK 5,989,200
Min. Raise SEK 1,996,400
Percent of Equity Available 0%
Valuation of equity SEK 0
Reserved SEK 116,002
No. reservations 4
Time Left coming soon

Reserve a Spot

SEK