Highlights

Tänk dig att du själv, ditt barn eller din förälder inte kan berätta hur dagen har varit. Så ser verkligheten ut för många personer med kognitiva svårigheter och deras familjer. Personer med kognitiva svårigheter, såsom ADHD, autism och demens kan behöva stöd av bilder för att minnas och kommunicera. PictureMyLife har utvecklat en digital Dagbok för enkel, bildbaserad kommunikation och struktur för personer med behov av särskilt stöd och för deras familjer. Våra kunder är privatpersoner, skolor, dagliga verksamheter och boenden.

 

  • 37 skolor och dagliga verksamheter plus 48 familjer är idag betalande prenumeranter. Antalet kunder har mer än tredubblats sedan september 2016.
  • Framgångsrikt pilotprojekt för vuxna på boenden och dagliga verksamheter under hösten 2017. Vi har redan fått tre boenden och två dagliga verksamheter som betalande kunder.
  • 97 % av alla som börjat prenumerera på PictureMyLife har fortsatt sin prenumeration. ”Vi använder PictureMyLife till skolpojke och det är det bästa vi börjat med. Så enkelt att ta foto och lägga in, pojken kan själv vara mycket delaktig”, skriver lärare på Facebook.
  • Skalbar affärsmodell. Verktyget kan på ett kostnadseffektivt sätt anpassas för andra geografiska marknader eftersom det bygger på bilder och användarna står för en stor del av det skrivna innehållet. Vår kostnad för att ta ombord nya användare är minimal.
  • Återkommande intäkter. Genom att erbjuda en prenumerationsmodell får vi återkommande intäkter varje månad vilket skapar stabila kassaflöden. Många av våra användare har livslånga behov av hjälpmedel.

 

Vi har framgångsrikt lanserat våra verktyg för barn och vuxna med kognitiva svårigheter. Nu anställer vi personer med erfarenhet inom internationell försäljning och utökar vår marknadsföring för att skala upp försäljningen. Våra marknader, utbildningsteknologi och digital hälsa, är globala och växer starkt.  

 

Opportunity

Bakgrund

En av grundarna till PictureMyLife, Lisa, har en son med Downs syndrom. Liksom många föräldrar i samma situation kommunicerade Lisa varje dag med skolan via handskrivna kontaktböcker, en omständlig och tidskrävande procedur som bland annat innebar att hon tog bilder, skrev ut och klistrade in dem i en anteckningsbok, vilket lärarna också gjorde dagligen. Sonen bar sedan med sig kontaktboken i ryggsäcken. Ibland fick de hem fel barns bok eller så kom den på avvägar, ibland blev den sönderriven och med tiden sönderläst. Dessutom fick de information om hur dagen varit först på kvällen när de träffade sonen igen. Ur behovet av en användarvänlig och säker kommunikation föddes idén till PictureMyLife.

Gunilla, en av delägarna, har ett barn med språksvårigheter där tecken är ett viktigt komplement i kommunikationen. Hemma tränar de på nya tecken för att utveckla dotterns kommunikation och vill att förskolan också ska lära sig samma tecken. De använder sig av PictureMyLifes Dagbok där teckenspråkslexikons videofilmer ingår vilket gör att alla enkelt kan träna på samma tecken.

 

Bilden ovan visar en av de gamla kontaktböckerna som Lisa använde till sin son. Kontaktböcker används fortfarande av många barn och vuxna. Alternativt används digitala plattformar som inte är avsedda för bildstöd och som inte har tillräckligt hög säkerhet. Många av plattformarna har också mer begränsat lagringsutrymme än vad PictureMyLife har.

 

PictureMyLife underlättar vardagen för människor med kognitiva svårigheter och deras familjer. Personer med exempelvis ADHD, autism, Downs syndrom, förvärvad hjärnskada och demens kan ha svårt att berätta vad som har hänt under dagen. Svårigheter i kommunikation och planering gör att det kan vara en ständig kamp för dem själva och deras familjer att få vardagen att fungera. Många personer med kognitiva svårigheter behöver bilder för att komma ihåg och för att kunna kommunicera. De behöver ett bildbaserat, användarvänligt och enkelt sätt att kommunicera.

Med Dagboken kan man skapa trygghet, minska stressen och underlätta vardagen för personer med kognitiva svårigheter och familjer eftersom de kan kommunicera interaktivt. Exempelvis kan föräldrar meddela pedagoger om det varit en stökig morgon så att de kan möta upp när barnet kommer i taxi. Dagboken kan också användas pedagogiskt för att stärka delaktigheten och kommunikationen hos personer med kognitiva svårigheter.

Med Dagboken kan alla berörda bli uppdaterade om vad som händer och man kan gemensamt träna på samma saker och jobba mot samma mål. Det sociala nätverket kan stärkas genom att bjuda in familj, släktingar och vänner som också kan lägga in bilder på sina aktiviteter.

 

 

För unga vuxna blir Dagboken en kommunikation mellan daglig verksamhet, boende och familj. De kan också stärka sin självständighet och dela Dagboken med kompisar på ett säkert sätt.

Vuxna med förvärvad hjärnskada, stroke eller demens får stöd för minnet, kan vara delaktiga i familjens aktiviteter och familjen får ta del av deras vardag.

 

 

Produkterna

PictureMyLife erbjuder en säker, interaktiv och bildbaserad lösning för kommunikation och planering. I vårt produkterbjudande ingår Dagbok och Schema.

Produkterna är integrerade med samma bilddatabaser som används inom skola och omsorg - Pictogram, Widgit, Ritade tecken och Teckenspråkslexikons videofilmer. De har också stöd för att fota och filma med mobilen utan att materialet sparas i själva enheten vilket ökar både smidighet och säkerhet.

Interaktivitet och delaktighet skapas genom att man enkelt kan bjuda in flera personer att delta i kommunikation och planering. I och med att produkterna är helt plattformsoberoende och kan användas direkt i webbläsaren ökar tillgängligheten jämfört med produkter som kräver installation eller bara går att använda med vissa operativsystem.

För att erbjuda hög säkerhet implementerar vi under hösten 2017 e-legitimationen Freja eID i samarbete med Verisec AB. Det gör att vi uppfyller kraven som införs i den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) från och med maj 2018.

 

Dagboken

Med Dagboken kan lärare, föräldrar, familjer, personal och andra som bjudits in löpande delta i kommunikationen. De kan enkelt ladda upp bilder via mobilen, skriva texter, lägga in bilder från integrerade databaser och dela informationen på ett ögonblick, vilket skapar interaktivitet och delaktighet.

För unga vuxna är Dagboken också ett sätt att öka självständigheten och kommunicera med kompisar på ett bildbaserat och säkert sätt. Vuxna med förvärvad hjärnskada, stroke eller demens kan med hjälp av Dagboken få stöd för minnet, delta i familjens aktiviteter och låta familjen ta del av deras vardag.

 

Ett inlägg i Dagboken visar veckodagen med särskild färgkodning, egna bilder, symbolbilder och texter. Man kan få meddelandet uppläst med hjälp av syntetiskt tal. Man kan redigera inlägg, svara på inlägg och bestämma vilken dag inlägget ska publiceras.

 

Scheman

Med produkten Schema kan man skapa planerings-, instruktions- och aktivitetsscheman. Den kan användas för att exempelvis kommunicera i vilken ordning man ska ta på sig kläderna, vad som händer hos frisören och hur skoldagen ser ut i varje moment. I Schema kan man kombinera egna bilder och foton med bilder från våra integrerade bildbaser.

 

Från handgjort schema (ovan) till PictureMyLifes digitala schema som lanseras i en betaversion hösten 2017. Veckodagarna är färgkodade och man kan använda egna bilder och bilder från Widgit, Ritade tecken och Pictogram. Man kan även skriva ut sina scheman.

 

Produktutveckling

PictureMyLifes första produkt var Dagboken för barn och unga vuxna med kognitiva svårigheter. I samband med att produkten lanserades fick vi en förfrågning från ett boende för vuxna och äldre vilket ledde till att vi under våren 2017 startade ett pilotprojekt med en version av Dagboken som anpassats designmässigt till denna målgrupp. Deltagarna provar Dagboken i två månader och får därefter fylla i en enkät med tips och synpunkter. De som har deltagit kan övergå till prenumeration efter de två testmånaderna, vilket också sker. Pilotprojektet kommer att fortgå året ut.

Under hösten 2017 lanserar vi betaversionen av Scheman för barn och unga vuxna. Den har utvecklats med samma målsättning som Dagboken: att den ska vara användarvänlig och säker. En referensgrupp testar och utvärderar Scheman under hösten 2017. Vi räknar med att kunna lansera slutprodukten under våren 2018 för att sedan skapa en version med designmässiga anpassningar för vuxna.

 

 

 

Nöjda kunder

”Jag sparar 30–50 minuter per barn och dag jämfört med att skriva för hand i kontaktboken”, säger Annika Stock som är specialpedagog.

”Vi är väldigt nöjda med PictureMyLife och vill gärna fortsätta samtliga abonnemang. Pedagoger och vårdnadshavare har idag en mycket bättre kommunikation och det känns som en stor förbättring. Vi har tagit emot nya elever och vill beställa några abonnemang till”, biträdande rektor.

”Jag använder er digitala Dagbok dagligen som kontakt mellan oss i skolan och hemmet för en elev. Vi går in på vår 4:e termin med PictureMyLife och är mycket nöjda!”, lärare.

”Vi använder PictureMyLife (till skolpojke) och det är det bästa vi börjat med. Så enkelt att ta foto och lägga in, pojken kan själv vara mycket delaktig. Förr tog vi bilder, skrev ut, klippte och klistrade (Puh!) så detta är så smidigt. Man kan lägga in i förväg och också i efterhand”, lärare.

”Jag behöver kommunicera med bostödjare och familj. Vi har sökt länge utan att hitta. Vi hoppas mycket på Dagboken. Jag har autism, är välbegåvad och verbal men har mycket svårt minnas vad som hänt i mitt liv”. Efter en månad med Dagboken skriver användaren ”Jag har stor nytta av Dagboken och vill prenumerera”

 

 

Bolagets utveckling

Bolaget grundades i slutet av 2014 och har sedan dess utvecklat och lanserat en webbaserad lösning med tillhörande appar för bildbaserad kommunikation och planering. Vi fick våra första kunder inom skolsegmentet hösten 2015 och våra första vuxna kunder under våren 2017. Idag prenumererar 37 skolor/verksamheter och 48 familjer på vår lösning. Varje månad tillkommer nya skolor och verksamheter som provar Dagboken gratis i en månad. 97 % av alla som börjat prenumerera på PictureMyLife har fortsatt sin prenumeration.

Antal prenumeranter 2015-2017:

Grafen visar att PictureMyLifes prenumeranter är trogna över tid, ett bevis på att Dagboken är till nytta för individen. Statistiken är framtagen 2017-08-31.

 

Fokus under 2017 ligger på att öka försäljningen. Vi börjar samarbeta med en återförsäljare i november som är specialiserad på hjälpmedel och planerar att rekrytera en säljare/ämnesexpert efter framgångsrik finansiering. Under 2018 planerar vi att etablera oss på en eller flera nya marknader i Europa med start i Storbritannien och sedan Danmark och Holland. Mer information finns under avsnittet om marknadsföring och försäljning.

PictureMyLife är alumni-bolag till den framstående acceleratorn STING.

 

 

Intäktsmodell

Dagboken och Schema är prenumerationstjänster som kommer kunna användas som en integrerad lösning eller på fristående basis. Vi säljer prenumerationer dels direkt till familj och dels till verksamheter såsom skolor och omsorg.

Verksamheter betalar 750 kr per Dagbok/termin och familj betalar 95 kr/månad. I de flesta fall är det verksamheter som betalar prenumerationen och bjuder in familjen till Dagboken, men familjen kan också prenumerera och bjuda in exempelvis lärare och kontaktpersoner inom omsorg. Prenumerationskostnaden bärs av antingen verksamhet eller familj, varje prenumeration inkluderar att bjuda in 20 personer.

Prismodellen kommer att vara densamma för Schema när den lanseras våren 2018. Priset kommer att ligga på ungefär samma nivå som för Dagboken men rabatt kommer att ges till personer och verksamheter som prenumererar på båda produkterna.

I skola och omsorg fattas beslut om prenumerationer på verksamhetsnivå. De har en egen hjälpmedelsbudget vilket gör att de inte behöver använda läromedelsbudget eller upphandling.

 

 

Back to Top

Market

PictureMyLife befinner sig i segmenten utbildningsteknologi och digital hälsa, vilka är snabbt växande segment inom utbildningsbildningssektorn respektive vård- och omsorgssektorn. Vi riktar in oss på människor med kognitiva svårigheter och deras familjer. Vår främsta målgrupp är verksamheter såsom skolor och boenden men även privatpersoner.

 

Marknaden för utbildningsteknologi

Skolan blir alltmer digitaliserad och den globala marknaden för utbildningsteknologi förväntas öka med 17% per år till 252 miljarder USD år 2020.  Marknaden för utbildningsteknologi drivs bland annat av att utbildningssektorn som helhet växer, ökad tillgång till smarta telefoner samt att utbildning blir dyrare. Utbildningssektorn är tre gånger större än media- och underhållningsindustrin men endast 2% av sektorn är digital, vilket ger stor tillväxtpotential.

På den internationella arenan finns bland annat Google Class Room som används för administration och kommunikation mellan lärare, elever och föräldrar. I Sverige är digital kommunikation mellan lärare, elever och hemmet standard på många skolor med SchoolSoft som en ledande aktör. Dessa lösningar saknar dock stöd för bildbaserad kommunikation för barn med kognitiva svårigheter, vilket gör att PictureMyLife fyller en viktig lucka i marknaden.

I Sverige finns det flera initiativ för att öka användningen av teknik i skolan. Ett exempel är Skolfederationen som gör tekniklösningar från olika leverantörer tillgängliga för lärare och elever via ett och samma konto.

 

Barn och vuxna med kognitiva svårigheter

Vi fokuserar initialt på den svenska marknaden där vi bedömer att vi har drygt 500 000 potentiella användare. I Sverige uppskattas 5% av alla barn och 3% av alla vuxna ha ADHD och 1-2 % uppskattas ha autism respektive demens. PictureMyLife digitaliserar de bildbaserade hjälpmedel i pappersformat som redan används i skolan, hemmet och daglig verksamhet. I och med att vi underlättar de etablerade processerna bedömer vi att tröskeln att gå över till en ny lösning är förhållandevis låg.

Under 2018 kommer vi att börja lansera på fler europeiska marknader. I Europa beräknas antalet människor med kognitiva svårigheter uppgå till ungefär 32 miljoner.

 

Marknaden för digitala verktyg inom vården

Den globala hälsosektorn står idag inför stora utmaningar att tillgodose snabbt växande vård- och omsorgsbehov i kombination med att vårdtagare och deras familjer ställer allt högre krav. Digitala lösningar som erbjuder högre kostnadseffektivitet och konsumentfokus implementeras i ökande utsträckning inom vård och omsorg.

Den europeiska marknaden för mjukvara inom området psykisk hälsa beräknades år 2014 till 500 miljoner USD och den globala marknaden förväntas uppgå till 4 500 miljoner USD år 2021. Marknaden växer snabbt med drivkrafter såsom högre vårdkostnader per capita, åldrande befolkning, myndighetsinitiativ för att öka användningen av digitala lösningar och spridning av smarta telefoner.

I Sverige satsar Stockholms stad 140 miljoner kronor på att modernisera IT-stödet i socialtjänst och äldreomsorg inom de närmaste två åren. Tidigare i år gick regeringen också ut med att Sverige ska bli bäst i världen på e-hälsa.

 

Växande behov inom demens

Vi bedömer att demens kommer att bli ett viktigt segment på sikt även om vårt fokus i dag ligger inom andra segment. I dagsläget är våra andra segment mer snabbrörliga än vård och omsorg inom demens. Vi har en pågående dialog med Demensförbundet om att informera nyinsjuknande om PictureMyLife men bedömer att tiden till en bredare etablering är längre än inom våra andra segment.

 

Demens marknad

 

 

Försäljning

PictureMyLife bedriver försäljning genom kundbesök, intresseorganisationer och återförsäljare. Hittills har försäljning skett genom direktkontakt med skol- och omsorgsverksamheter men vår strategi är att i allt högre utsträckning använda oss av återförsäljare.

 

Sverige

Vi besöker regelbundet skolor/verksamheter och träffar specialpedagoger, rektorer och verksamhetschefer. Efter emission vill vi anställa en säljare med stor kunskap inom alternativ kommunikation och med ett brett kontaktnät inom branschen. Från och med november 2017 börjar vi samarbeta med en svensk återförsäljare som har tre säljare ute på fältet och lång erfarenhet av att sälja hjälpmedel till förskrivare och habilitering. De kommer också att bearbeta särskolor.

PictureMyLife medverkar i Stockholms Stads projekt Digital Care där vårt verktyg kommer att användas på ett boende i två månader. Om projektet faller väl ut bedömer vi att projektet kan leda till flera nya kunder inom Stockholms stad. Vi har presenterat Dagboken för EU-projektet DigIT inom Stockholms län. Projektet syftar till att höja kompetensen hos 4 000 personer som arbetar på boenden och dagliga verksamheter för människor med särskilda behov.

PictureMyLife ingår också i Skolfederationen som är en inloggningslösning för att elever och skolpersonal ska få tillgång till digitala verktyg från olika leverantörer via ett och samma konto. Skolfederationen har över 100 kommuner som medlemmar och alla dessa är potentiella prenumeranter på vår lösning.

 

Europa

För att påbörja vår internationella expansion vill vi efter finansieringen anställa en person med erfarenhet av att bedriva försäljning på den europeiska marknaden och som har ett kontaktnät för att etablera samarbeten med återförsäljare. Planen är att etablera oss i minst ett land 2018 med start i Storbritannien och därefter är Danmark en intressant marknad. Vi har fått flera indikationer på att betalningsvana är relativt god i Storbritannien och att Danmark ligger förhållandevis långt fram i digitaliseringen av skolan. Den person som anställs som ansvarig för etableringen och återförsäljarna i Europa kommer att påverka turordningen av marknader, beroende på dennes erfarenhet och kompetens.

 

 

Marknadsföring

Inom marknadsföring fokuserar vi framför allt på media, mässdeltagande och samarbeten.

  • Media. Vi är aktiva på sociala medier och sprider kunskap om vår plattform i bl.a. Facebook-grupper för målgruppen. Vi annonserar i fackpress.
  • Mässor. Vi deltar på specialmässor som NPF Forum, ISAAC, Leva & Fungera, SETT med flera.
  • Samarbete. Vi samarbetar med Stockholm Digital Care, RICE, Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM), Demensförbundet, Barnens kalas, ISAAC, Föreningen för kognitivt stöd (FKS), DigIT.

 

 

Positionering och konkurrens

PictureMyLife skiljer sig från konkurrerande lösningar genom att erbjuda en helhetslösning för bildbaserad kommunikation och planering, vilket ger hög grad av användarvänlighet. Integrerade bildbaser, säker inloggning och plattformsoberoende gör att lösningen är smidigare än konkurrerande lösningar.

Det finns andra aktörer som erbjuder skolplattformar för kommunikation, exempelvis Schoolsoft och Unikum, men dessa fokuserar inte på barn med kognitiva svårigheter och erbjuder därför inte bildbaserad kommunikation. Inom segmentet för bildbaserad kommunikation finns Day Cape, Niki Diary och Fotokalendern men dessa är inte lika heltäckande som vårt verktyg och saknar funktionalitet såsom säker inloggning, interaktivitet och bilddatabaser.

 

 

Inom segmentet demens ser vi Mindmate som vår främsta konkurrent. De erbjuder en app som huvudsakligen fokuserar på aktivitetsplanering, förebyggande livsstilsförändringar och övningar som stimulerar den kognitiva förmågan. Mindmate riktar sig enligt våra efterforskningar framför allt till privatpersoner och vårdgivare i Storbritannien och USA.

 

 

Risker 

Sektorerna för utbildningsteknologi och digital hälsa växer snabbt och därför ser vi framtida konkurrens som en risk. Samtidigt är det positivt att fler aktörer är med och bygger marknaden, vilket kan ge draghjälp i digitaliseringen av skola och omsorg. Marknaderna för utbildningsteknologi och digital hälsa är dessutom så stora att de finns plats för flera olika aktörer. Vi följer noga med i utvecklingen för att kunna agera proaktivt om lösningar som konkurrerar direkt med oss lanseras. I Sverige har vi byggt upp en varumärkesnärvaro inom vårt segment och vi får löpande nya kunder som blivit tipsade om oss av befintliga prenumeranter.

Ytterligare en risk är att brist på finansiering skulle kunna leda till att försäljningsutvecklingen går långsammare än förväntat och att vår marknadsposition inte blir lika stark. För att överbrygga denna risk genomför vi nu en finansieringsrunda och vid full finansiering räknar vi med att pengarna kommer räcka för att under år 2019 bli kassaflödespositiva.

 

 

Back to Top

Team

PictureMyLifes grundare från vänster: Lisa Lidgren, Maria Skantz, Lollo Andström och Yvonne Malmström Grimme, VD. I mitten står en av Lisas söner.
 

 

Operationellt team

Yvonne Malmström Grimme, VD och medgrundare. Startade Multimedica 1997, den första webbplatsen om hälsa och läkemedel för allmänheten, som såldes till Läkarnätet. Yvonne har haft ledande positioner inom försäljning och konsultverksamhet i läkemedelsindustrin.

Louise Andström, medgrundare. Louise arbetar med försäljning, visuell design, copywriting och presentationer.

Lisa Lidgren, medgrundare. Lisa är tekniskt ansvarig, interaktionsdesign, marketing och support. Lisa har en son med behov av särskilt stöd.

Maria Skantz, medgrundare. Maria arbetar med visuell design, gränssnittsdesign och utveckling, sociala medier.

Lisa, Maria och Louise har varit kollegor på en reklambyrå. De har 20 års erfarenhet av arbete med bland annat reklam och utbildningsmaterial inom HR, medicin och hälsa.

I teamet ingår även två dedikerade heltidskonsulter från företaget Creative Software som ansvarar för programmering och teknikutveckling. Picture My Life Communication AB äger all immaterialrätt.

 

 

Styrelse

Klas Arvidson, styrelseordförande och delägare i bolaget. Klas har lång erfarenhet av e-hälsa från Cambio Healthcare Systems i olika ledande befattningar och VD i Frisq AB, som han tog till börsen 2016.

Martin Öhrn, ordinarie ledamot och delägare. Martin är aktiv affärsängel inom hälsosektorn.

Anna-Karin Ekberg, ordinarie ledamot och delägare. Tidigare head of marketing & sales på Novartis och interimchef på City Akuten.

I styrelsen ingår även Yvonne Malmström Grimme, Louise Andström och Maria Skantz.

 

 

Rådgivare

Gunilla Öhlund Sandström, lektor och teknisk dr på KTH inom produkt-/affärsutveckling och innovation. Hon är delägare och använder Dagboken till en av sina döttrar med behov av särskilt stöd.

Robert Johansson, teknisk expert och rådgivare. Robert blev delägare i samband med att han utvecklade bolagets tekniklösning fram till och med år 2016. Han har tidigare arbetat på Tobii där han var den första anställde.

 

 

Back to Top

Financials

Finansiell information finns i "Deal Room".

Back to Top

Contact

Välkommen att kontakta oss om du har frågor, funderingar eller vill träffa PictureMyLife personligen.

 

Yvonne Malmström Grimme, VD
Picture My Life Communication AB
yvonne@picturemylife.se
0707-24 09 03
www.picturemylife.se

 

Andreas Lindblom, VD för Sciety
andreas.lindblom@sciety.se
0703 75 73 73

 

 

Back to Top