Highlights

Medpro Clinic Sweden (Medpro) driver 6 vårdcentraler, 4 rehabcenter och en specialistmottagning på mindre orter i Västra Götaland.

 • Track-record av att vända olönsamma vårdcentraler till lönsamma verksamheter. Intäkterna uppgick till 166 miljoner kr med EBITDA före fördelning av kostnader i moderbolaget på 15,5 miljoner kr år 2016. Totalt 35 000 listade patienter och 116 440 patientbesök år 2016.
 • Nöjda kunder. Den nationella patientenkäten för 2016 visar att bolagets vårdcentraler i snitt har högre patientnöjdenhet än genomsnittet i Västra Götaland.
 • Nöjda medarbetare. Starkt fokus på att vara en bra arbetsgivare samt lång erfarenhet inom rekryteringsbranschen gör att bolaget kan rekrytera läkare till mindre orter trots att det råder brist på läkare.
 • Stabila uppdragsavtal med Västra Götalands landsting. Avtalen kan i princip bara sägas upp av landstinget om bolaget missköter ekonomiska, kliniska, etiska eller bolagsstyrningsfrågor.


Medpro har bedrivit vårdcentraler sedan 2007 och verkar på en marknad med en stark privatiseringstrend. I jämförelse med annan offentligt finansierad vård är de politiska riskerna inom primärvården väldigt låga. Bolaget stärker nu upp resurserna för att expandera verksamheten och är entusiastiska att kunna erbjuda dig att bli delaktig i privatägd vård.

 

Opportunity

Nedläggning av vårdcentraler stort problem

Nedläggning av vårdcentraler på mindre orter har fått mycket mediauppmärksamhet under de senaste två åren. Det har också lett till stora protester från allmänheten på orterna. I november 2016 lades fem vårdcentraler på mindre orter i Västra Götalandsregionen ned på grund av ekonomiska problem som uppstått bland annat till följd av läkarbrist.

I samband med beslutet om nedläggningarna gick regionstyrelsen ut med att ytterligare 31 av Närhälsans 110 vårdcentraler hade ekonomiska problem och på sikt kan komma att stängas. Det beror på att ekonomiska underskott i Närhälsans verksamheter inte längre accepteras eftersom verksamheterna ska vara självfinansierade.

Nedläggningar av vårdcentraler och brist på läkare är problematiskt för befolkning på dessa orter eftersom det minskar tillgängligheten till vård då de tvingas resa till andra orter.

 

Medpro skapar vinster i välfärden – för oss som bolag och för våra klienter

Medpro bidrar till att öka tillgängligheten genom att köpa vårdcentraler som står inför nedläggning och genom att öppna vårdcentraler på mindre orter med fokus på Västra Götaland. I Alingsås nyöppnade bolaget en vårdcentral i september 2015 som nu har över 3 500 listade patienter och fortsätter att växa starkt. Vårdcentralen drevs tidigare av Carema och sedan Capio innan den stängdes ner.

Bolaget har sedan start haft ett gradvist förhållningssätt när de genomfört förändringsarbete i samband med köp av nya verksamheter. Det har gjort att bolaget har kunnat bibehålla kontinuiteten i verksamheterna samt vara lyhörda gentemot personal och patienter.

Medpro bedriver idag totalt 6 vårdcentraler, 4 rehab-kliniker och en hudklinik inriktad på ljusbehandling för psoriasis. Verksamheterna är organiserade i fem dotterbolag till Medpro Clinic Sweden.

 

Bolagets främsta styrkor är:

Erfarenhet av rekrytering. Bolagets erfarenhet av att tidigare ha arbetat uteslutande med att rekrytera läkare till mindre orter har bidragit starkt till förmågan att rekrytera kompetent personal till klinikerna. För att attrahera och bibehålla personalen involverar bolaget de anställda i att följa upp resultat, identifiera förbättringspunkter och genomföra dessa.

Fokus på inredningsarkitektur. Bolaget har också ett uttalat fokus på inredningsarkitektur och miljö vid utformningen av klinikerna eftersom de sett att det bidrar till trivsel hos både medarbetare och patienter. Ett exempel är ljuskliniken för människor med hudproblem där bolaget har skapat en spakänsla.


 
Allt-i-ett. För att det ska vara så smidigt som möjligt för klienterna har bolaget flera olika vårdenheter under samma tak. Bolaget öppnar rehabiliteringskliniker i anslutning till alla sina vårdcentraler vilket gör att klienter t.ex. kan träffa sin läkare och sjukgymnast vid samma tillfälle. I dagsläget finns det rehabiliteringscenter i anslutning till fyra av vårdcentralerna.

Affärstänk. Från ett ekonomiskt perspektiv kan bolaget genom att ha flera vårdenheter under samma tak uppnå skalfördelar. För att uppnå ökad effektivitet kommer de också att i ökad utsträckning använda innovativa lösningar med målet att minska läkarnas administrativa arbete så att de kan lägga mer tid på kontakt med patienterna. I och med att bolaget involverar personal i uppföljning och utveckling av verksamheterna genomsyrar affärstänket hela verksamheten.

 

Nöjda klienter

Den nationella patientenkäten för 2016 visar att vårdcentralerna i snitt har högre kundnöjdhet än genomsnittet i Västra Götaland. Undersökningen genomförs av Sveriges landsting och regioner i samverkan.

I enkäten ställdes frågor om patientens upplevelse avseende bland annat tillgänglighet, bemötande och kontinuitet. Våra vårdcentraler hade i snitt högre kundnöjdhet på samtliga parametrar jämfört med genomsnittet för Västra Götaland. Vi har även fått väldigt positiva omdömen från kunder via Facebook:

"Tusen tack för att ni kunde ta emot mig idag. Mitt besök gick snabbt och allt fungerade så bra. Ni har en fantastisk personal, tur att ni finns" - Annika

 

Milstolpar och expansion

Medpro arbetar nu med att fortsätta sin expansion genom att öppna fler kliniker både i anslutning till bolagets etablerade kliniker och på andra platser i södra Sverige.

 

Intäktsmodell

Köparen av vården Medpro bedriver är Västra Götalands landsting och uppdragsavtalen har ingåtts inom ramen för offentliga upphandlingar. Betalningen för tjänsterna som levereras av vårdcentralerna är uppdelade i:

 • Primärvårdspengen som baseras på antal listade patienter. Ersättningsnivån per patient bestäms efter patientens ålder och estimerad vårdtyngd utifrån patientens diagnoser. Primärvårdpengen står för ca. 90% av den totala ersättningen.
 • Målbaserad ersättning som baseras på antalet besök de listade patienterna gör samt på hur väl vårdcentralen uppnått uppställda kvalitetsindikatorer.

 

 

Back to Top

Market

I Sverige ser vi ett ökande behov av vård på vårdcentraler vilket bland annat beror på att:

 • Befolkningsmängden och andelen äldre i befolkningen ökar. År 2024 beräknas befolkning öka med 10% från 2017 och idag utgörs 20% av befolkningen av pensionärer.
 • Utvecklingen går mot att allt mer vård flyttas över från sjukhus till vårdcentraler.

Idag finns det totalt 1 200 vårdcentraler i Sverige och 40-50% av dessa drivs i privat regi. Ungefär hälften av de privata vårdcentralerna ägs av Capio, Aleris eller Praktikertjänst och resterande del ägs av medelstora vårdbolag med 5-10 vårdcentraler eller enskilda individer som typiskt äger endast en vårdcentral. De senaste åren har visat en tydlig privatiseringstrend inom primärvården.

Lagstiftning på nationell nivå ger varje enskilt landsting mandat att ansvara för sjuk- och hälsovård samt tandvård. Landstingen kan välja att bedriva vården i offentlig regi eller ge privatägda bolag i uppdrag att bedriva vården. Oavsett om vårdaktören ägs offentligt eller privat är prissättningen och patientens rättigheter desamma.
 

I och med det fria vårdvalet vilket innebär att man har rätt att lista sig hos vilken vårdcentral man vill i sitt landsting blir patienterna också en viktig kund. Privata vårdbolag har därför ett starkt incitament att se till kundnöjdhet för att inte förlora kunder till andra vårdaktörer (offentliga eller privata).

 

Möjligheter för Medpro

Om offentliga vårdcentraler går med förlust täcks dessa av skattepengarna. I Västra Götalands landsting har man de senaste åren beslutat att lägga ned flera offentliga vårdcentraler som gått med förlust samt gått ut med att fler vårdcentraler som går med förlust kan komma att läggas ned. Detta är en möjlighet för Medpro eftersom det skapar tillfällen att ta över fler vårdcentraler eller öppna nya vårdcentraler på samma plats.

 

Marknadsstrategi

Landstingen

I och med att köparen av bolagets tjänster är landstingen arbetar de proaktivt och målmedvetet med att skapa ännu bättre relationer inom Västra Götaland. Bolaget arbetar även med att skapa goda relationer inom andra landsting för att snabbare kunna bedöma om landstingen avser att stänga ned vårdcentraler som inte möter uppställda kriterier.


Klienter

I och med ”vårdvalet” är patienterna fria att lista sig vid en annan vårdcentral om de så önskar. Marknadsföring är därför viktigt oavsett om Medpro tar över en vårdcentral eller bygger upp en ny och även kontinuerligt för att bibehålla klienterna.


Kundnöjdhet. Medpro arbetar löpande med kvalitetsuppföljning för att uppnå hög kundnöjdhet och bibehålla sina klienter.

Synlighet och rekommendationer. Medpro har tydliga och informativa webbplatser som hamnar högt upp i sökresultat när man söker efter vårdcentraler på orten. Facebook är också en viktig kanal där bolaget har fått mestadels väldigt positiva omdömen från sina klienter. Bolagets följare på Facebook får löpande uppdateringar vilket är ett led i att låta kunder ta del av information på det sätt som passar dem bäst och att visa att bolaget engagerar sig i deras vård.

"Jag tycker väldigt bra om denna Vårdcentral då dom lyssnar o visar respekt för mig både som patient och person" - Susann

PR. Medpro bygger också kontinuerligt upp sitt varumärke genom att synas i samband med lokala aktiviteter samt genom att själva delta och bjuda in klienter att delta i hälsorelaterade aktiviteter.
I samband med att bolaget startat upp sina verksamheter har de fått publicitet i lokaltidningar. När Medpro öppnade ljuskliniken fick de till exempel väldigt positiv publicitet. Det har också hänt att Medpro, precis som andra vårdaktörer, mötts med skepsis och då har det hanterats genom att kommunicera öppet och ärligt.

 

Konkurrensstrategi

Idag drivs 40-50% av Sveriges offentligt finansierade vårdcentraler i privat regi. Ungefär hälften av de privata vårdcentralerna drivs av Capio, Aleris och Praktikertjänst som alla har starka finansiärer i ryggen för fortsatt expansion. Dessa aktörer fokuserar dock främst på större orter vilket är en viktig skillnad mot Medpro som har ett uttalat fokus på mindre orter.

Andra konkurrerande vårdbolag är:

 • Achima Care som driver 8 vårdcentraler spridda över södra Sverige med en omsättning om 220 miljoner kr under 2015.
 • Legevisitten driver 12 vårdcentraler primärt i Stockholm och Värmland.
 • Backa Läkarhus är en lokal konkurrent i Västra Götaland och drivs på liknande sätt som Medpro. De hade omsättning på 325 miljoner kr under 2016 och såldes i januari 2017 till Capio.

 

Konkurrensfördelar

Medpro förstår vikten av service. En av utmaningarna inom vården generellt är att anpassa verksamheten och förhållningssättet för att möta klienternas förväntningar på att bli stöttade och vägledda. Medpro arbetar kontinuerligt för att ha en service-inriktad kultur i hela organisationen.

Medpro kan rekrytera. I arbetet med att rekrytera de bästa medarbetarna är det fördelaktigt att Medpro har lång erfarenhet av rekrytering inom branschen samt att bolaget har en kombination av medicinsk och affärsmässig kompetens i ledningen. En annan aspekt är att bolaget utöver lön och pension erbjuder delaktighet i verksamheten som helhet.

Medpro har ett tydligt ledarskap. Ett tydligt ledarskap från verksamhetschefer och ledningen är viktigt för att vägleda. Koncernchefen för dialog med alla läkare som anställs för att säkerställa att det finns en gemensam uppfattning om vilken roll läkaren ska ha i den dagliga verksamheten.

Medpro värnar om kundupplevelsen. Bolagets motto är att klienterna ska uppleva att de är just klienter. Medpro erbjuder trivsamma miljöer, god service och flera vårdenheter under samma tak.

 

Back to Top

Team

Medpro-koncernen har totalt 150 anställda. De anställda utgörs i huvudsak av specialistläkare, legitimerade läkare under utbildning, distriktssköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor. I verksamheterna finns också kuratorer och fysioterapeuter, arbetsterapeuter samt sekreterare och verksamhetschefer. Samtliga verksamhetschefer har medicinisk utbildning och erfarenhet. De flesta har dessutom utbildning och erfarenhet inom ledarskap.

I de gemensamma funktionerna som ligger i moderbolaget finns VD, ekonomichef, personalansvarig, en arkitekt och tre personer som arbetar med administration.

VD, grundare och majoritetsägare är Hans Wittrup. Han har 12 års klinisk erfarenhet inom primärvården samt inom anestesi. Han har också doktorerat inom genetik och hjärt- och kärlsjukdomar. År 1998 var han med och grundade Medpro och har sedan 2003 arbetat heltid i bolaget.

Styrelsens roll har fram till nu varit begränsad. Bolaget har påbörjat rekryteringen av 3-5 nya styrelseledamöter. Ett antal kandidater har redan identifierats och bolaget välkomnar gärna fler kandidater.

 

Back to Top

Financials

Historiska resultat

SEK, tusen 2016 2015 2014 2013
Intäkter 165 613 139 810 133 184 130 850
EBIT 70 2 683 8 616 8 818
         
Antal listade patienter 34 907 34 387 32 840 32 429

 

Mer finansiell information finns i Deal Room.

Back to Top

Social

Facebook: www.facebook.com/MedproClinicStavreVardcentral

Website: www.medpro.eu

E-mail: hhw@medpro.eu

Tfn. Hans Wittrup: 0520 50 70 61

Back to Top